Privacy Beleid

Als je klant bent van DevNomads laat je gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Dit Privacy Beleid omschrijft welke (categorieën) persoonsgegevens er verwerkt of opgeslagen worden, met welk doel dat gebeurt en met welke betrokkenen of ontvangers deze informatie gedeeld wordt.

Bij het verwerken van gegevens houdt DevNomads zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Welke persoonsgegevens worden door DevNomads verwerkt?

1.1 Gegevens van de klant

Voor iedere klant heeft DevNomads informatie (klantgegevens) nodig om te weten aan welk persoon of organisatie we diensten leveren of werkzaamheden verrichten.

Van onze klanten verzamelen we onderstaande informatie.

 • Organisatie naam (optioneel)
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Adres
 • Betaalgegevens

De klant kan daarnaast zelf contactpersonen aanmaken in een klanten portaal waarbij eveneens bovenstaande gegevens worden gevraagd en door ons opgeslagen.

1.2 Gegevens bij gebruik van specifieke diensten

Naast de algemene informatie van onze klanten verzamelen we aanvullende gegevens bij het gebruik van specifieke dienstverlening. Dit geldt voor:

 • Handboek App (https://handboekapp.nl)

Op de website van bovengenoemde dienst(en) kan het specifieke Privacy Beleid voor deze dienst worden geraadpleegd.

2. Verwerkt DevNomads bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De dienstverlening van DevNomads is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. DevNomads verzoekt dit soort informatie niet in te voeren bij het gebruik van de diensten.

3. Hoe lang bewaart DevNomads persoonsgegevens?

DevNomads bewaart persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk om de dienst te leveren. Dit betekent in ieder geval dat persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard worden.

Buitenom deze bewaartermijn heeft de klant van DevNomads het recht verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Zie hiervoor artikel 7 van dit Privacy Beleid.

4. Waar staan persoonsgegevens in DevNomads opgeslagen?

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers gehuisvest in een Nederlands datacenter in Amsterdam. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in landen buiten de Europese Unie.

5. Welke veiligheidsmaatregelen heeft DevNomads genomen?

De bescherming van persoonsgegevens is voor DevNomads van groot belang. Alle passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hiertoe zijn in ieder geval onderstaande beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden.
 • Bij de opslag en verwerking van wachtwoorden wordt gebruik gemaakt van hashing.
 • Servers die we gebruiken om de dienst te draaien worden frequent van veiligheidsupdates voorzien.
 • Servers die we gebruiken om de dienst te leveren zijn voorzien van een firewall.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer / Secure Shell (SSL / SSH) technologie.

6. Deelt DevNomads persoonsgegevens met derden?

DevNomads deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. We nemen alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

7. Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

Account eigenaren kunnen inloggen om alle gegevens in te zien en te wijzingen. Door contact op te nemen met de klantenservice kunnen persoonsgegevens ook opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden. Onze contactgegevens staan vermeld op de website.

8. Wijzigingen in dit Privacy Beleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Beleid. Bovenaan dit document staat de laatste wijzigingsdatum vermeldt. Bij significante wijzigingen zullen we account eigenaren per e-mail, via onze website of ons portaal op de hoogte brengen. We raden echter aan dit Privacy Beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

9. Toepasselijkheid en relatie met Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van kracht ongeacht de inhoud van deze Privacy Policy. Deze zijn – bij ons weten – niet strijdig met elkaar. In geval van twijfel prevaleren onze Algemene Voorwaarden. Meen je toch een strijdigheid gevonden te hebben, neem dan meteen contact met ons op.