Algemene Voorwaarden

Delen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en bijgevoegde Bijlagen zijn ontleend aan de door de branchevereniging van Internet Service Providers, ISP connect, opgestelde model algemene voorwaarden alsmede op de door de branchevereniging digitale bureaus, Dutch Digital Agencies, opgestelde model algemene voorwaarden en bijlagen.

Inhoudsopgave

 1. Definites
 2. Offerte & aanvaarding
 3. Uitvoering
 4. Meerwerk
 5. Prijzen
 6. Betalingsvoorwaarden
 7. Verplichtingen Opdrachtgever
 8. Duur & beeindiging
 9. Intellectueel eigendom
 10. Privacy
 11. Storingen & overmacht
 12. Aansprakelijkheid
 13. Geheimhouding
 14. Klachten
 15. Wijzigingen
 16. Slotbepalingen

1. Definities

 • Opdrachtnemer: DevNomads gevestigd te Middelburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 22058697.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Opdrachtnemer een offerte daartoe heeft uitgebracht.

 • Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document, met inbegrip van de Bijlage.

 • Dienst: de specifieke dienst die Opdrachtnemer met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

 • Opdracht: de specifieke dienst die Opdrachtnemer met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever krachtens welke Opdrachtnemer de Dienst zal uitvoeren.

 • Dienstverleningsniveau: de afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de beschikbaarheid en ondersteuning van de Dienst.

 • Website: de website van Opdrachtnemer te benaderen op https://devnomads.nl.

 • Klanten Portaal: het administratieve account wat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Opdrachtnemer namens Opdrachtgever verwerkt.

 • Bijlage: één of meer documenten die in de vorm van bijlagen aan de Algemene Voorwaarden zijn aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

2. Offerte & aanvaarding

 1. Opdrachtnemer zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Voor een deel van de door Opdrachtnemer geleverde diensten is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.

 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen hierop aan te passen.

 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 6. Opdrachtnemer heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

 7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

 8. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Opdrachtnemer.

 9. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlage daarvan, geldt de volgende rangorde:

  • de Overeenkomst;
  • de eventuele afspraken over het Dienstverleningsniveau;
  • de eventuele Bijlagen;
  • eventuele aanvullende voorwaarden;
  • deze Algemene Voorwaarden.

3. Uitvoering

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Opdrachtnemer dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

 4. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Klanten Portaal waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Opdrachtgever zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

 5. Iedere actie die in het Klanten Portaal of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

 6. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Opdrachtnemer niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4. Meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Opdrachtnemer dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

 2. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever, door Opdrachtnemer extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van Opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan tien procent (10%) van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding.

 4. Indien de kosten voor meerwerk meer dan tien procent (10%) bedragen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg de te nemen maatregelen bespreken.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangeven.

 2. Alle prijzen op de Website, het Klanten Portaal, offertes, folders en andere documentatie van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Opdrachtnemer gerechtigd de gehanteerde tarieven, na afloop van het eerste jaar van de duurovereenkomst eenmaal per kalenderjaar te verhogen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, via de Website, het Klanten Portaal, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 4. Alle voor Opdrachtnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is één maand na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.

 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 5. In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 6. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf stuurt Opdrachtnemer Opdrachtgever na het verstrijken van de in artikel 6.3 genoemde betaaltermijn een herinnering met daarin een periode van 14 dagen om de factuur alsnog te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in verzuim met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 6.4.

 7. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Opdrachtnemer in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

 2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 3. Wanneer in het kader van de Overeenkomst gebruikersnamen en/of wachwoorden worden verstrekt, is het de Opdrachtgever verboden, zonder toestemming van Opdrachtnemer, de door Opdrachtnemer verschafte gebruikersnaam en wachtwoord of gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden over te dragen. Tevens is Opdrachtgever geheel zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt.

8. Duur & beeindiging

 1. Een Overeenkomst gaat in op de datum als beschreven in artikel 2 voor de periode zoals tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Dienst is voltooid.

 2. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is alleen geoorloofd na een schriftelijke ingebrekestelling zoals omschreven in artikel 11.5.

 3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst. Registratie van een Domeinnaam is van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten wanneer de Opdrachtgever in heeft gestemd met directe levering en het feit dat hij afziet van zijn wettelijke bedenktermijn.

 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook per e-mail, via het Klanten Portaal en schriftelijk opzeggen.

 5. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Opdrachtnemer reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting. Declaraties die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd voor reeds geleverde en/of verrichte Diensten blijft tevens onverminderd verschuldigd.

 6. Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Opdrachtnemer het verschil binnen 30 dagen restitueren.

9. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, berusten alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 4. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 5. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, is het Opdrachtnemer toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

10. Privacy

 1. Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Opdrachtnemer Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Opdrachtnemer als 'bewerker' in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en Opdrachtgever als 'verantwoordelijke' worden aangemerkt.

 2. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

 3. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Wet bescherming persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

 4. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de Persoonsgegevens die hij verwerkt in opdracht van Opdrachtgever te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen. Opdrachtnemer zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

 5. Opdrachtnemer zal met Opdrachtgever de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen bespreken teneinde Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 6. Opdrachtgever erkent dat hij volledige kennis heeft van de door Opdrachtnemer te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 7. Indien zich, ondanks het feit dat Opdrachtnemer de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van:

  • vernietiging
  • verlies
  • vervalsing
  • niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel
  • enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens,

  kan Opdrachtgever Opdrachtnemer niet aansprakelijk houden voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

 8. Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om passende maatregelen verzoekt die, naar oordeel van Opdrachtnemer, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering van deze maatregelen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.

 9. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. Opdrachtnemer zal de getroffen passende technische en organisatorische maatregelen periodiek evalueren en, waar nodig, de maatregelen verbeteren om te blijven voldoen aan de verplichtingen. Het voorgaande laat de instructiebevoegdheid van Opdrachtgever om zo nodig aanvullende maatregelen te (doen) treffen onverlet.

 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - boetes opgelegd door toezichthoudende instanties, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtnemer getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 10.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

11. Storingen & overmacht

 1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.

 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Partijen, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in verbinding met internet, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

 3. Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website en het Klanten Portaal, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Tijdens dergelijke buiten gebruik stelling kan de Dienst tijdelijk niet of minder goed benaderbaar zijn. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website en het Klanten Portaal, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Als gevolg van dergelijke aanpassingen kan de Dienst tijdelijk niet of minder goed benaderbaar zijn. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

12. Aansprakelijkheid

 1. Onder Opdrachtgever wordt in dit artikel uitsluitend verstaan een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in geval van duurovereenkomsten de bedongen vergoeding voor een jaar zal gelden.

 3. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 4. Buiten de in artikel 12.2 genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12.2 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming op te lossen, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Opdrachtnemer meldt.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, materialen of resultaten.

13. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

14. Klachten

 1. Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 5 werkdagen mag Opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.

15. Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

16. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 4. Onder 'schriftelijk' valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 5. De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Opdrachtnemer, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.

 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.