Bijlage: Development

1. Definities

 • Fouten: gebreken aan de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software waardoor substantieël niet kan worden voldaan aan de schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties van deze Software. Er is alleen sprake van een fout indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze reproduceerbaar is.
 • Ondersteuning: de tijd en het werk die Opdrachtnemer besteedt aan het beantwoorden van vragen bij het gebruik of de inrichting van de Software.

2. Toepasselijkheid

 1. De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever computerprogrammatuur (inclusief documentatie, updates, upgrades en wijzigingen), hierna Software ontwikkelt.

3. Gebruiksrecht

 1. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Software te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de Software te laden en uit te voeren.

 2. Bij eventuele storing van de servers waar de Software op wordt uitgevoerd mag gedurende de storing de Software op een andere server worden geinstalleerd en uitgevoerd.

 3. De Software mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt in en voor zijn eigen bedrijf of organisatie.

 4. Opdrachtgever zal instructies en aanwijzingen van Opdrachtnemer met betrekking tot de Software opvolgen, waaronder mede begrepen het installeren van eventuele patches en updates ten behoeve van de Software.

 5. Opdrachtgever mag de Software op generlei wijze verveelvoudigen of aan derden beschikbaar of openbaar maken, tenzij dit in de Overeenkomst anders is bepaald.

 6. Tenzij anders overeengekomen, zullen de broncode van de Software en de bij de ontwikkeling van de Software geschreven documentatie niet aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

 7. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, zal Opdrachtnemer de Software, op kosten van Opdrachtgever, bij een door Opdrachtnemer geselecteerde escrow dienstverlener in escrow deponeren ten behoeve van de continuïteit van de diensten van Opdrachtgever.

 8. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de Software zal Opdrachtgever het gebruik stoppen en alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software aan Opdrachtnemer retourneren.

 9. Het is Opdrachtgever toegestaan een reservekopie van de Software te maken. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat Opdrachtgever hier niet toe in staat is zal Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie ter beschikking stellen.

 10. Opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Software te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde in de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het voorgaande.

 11. Indien de intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de Software toekomen aan licentiegevers van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever mogelijk gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, waaronder bepalingen met betrekking tot prijswijzigingen.

4. Oplevering en installatie

 1. Opdrachtnemer zal de Software opleveren op de manier die in de Overeenkomst is bepaald.

 2. Opdrachtgever zal het advies van Opdrachtnemer omtrent de specificaties van de hard- en software omgeving waar de Software wordt geinstalleerd volgen zodoende succesvolle installatie en werking van de Software te bereiken.

 3. Als geen acceptatietest overeen is gekomen, geldt de Software als geaccepteerd bij de aflevering.

 4. Als wel een acceptatietest is overeengekomen geldt de Software als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, of, als Opdrachtnemer voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 4.7 ontvangt, op het moment dat de in dat testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van Fouten die volgens artikel 4.8 aan acceptatie niet in de weg staan.

 5. In afwijking van het voorgaande zal de Software gelden als volledig geaccepteerd, indien Opdrachtgever vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden van de Software maakt.

 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Software Fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de Software zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. Het rapporteren van Fouten geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via het door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde Klanten Portaal.

 7. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Software Fouten bevat, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode hierover informeren op de wijze zoals omschreven in artikel 4.7. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Opdrachtnemer gerechtigd is tijdelijke oplossingen of probleemvermijdende restricties in de Software aan te brengen.

 8. Opdrachtgever mag acceptatie van de Software niet onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en ook niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om deze kleine Fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 5, indien toepasselijk, te herstellen.

 9. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het herstellen van eventuele Fouten in de Software ontstaan als gevolg van:

  • aanpassingen in de Software die niet door Opdrachtnemer zijn aangebracht;
  • het gebruik van de Software die niet in bijbehorende documentatie is omschreven of die niet is toegestaan volgens de Overeenkomst;
  • het gebruik van een versie van de Software die meer dan 3 maanden ouder is dan de laatst aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde versie;
  • Fouten in software, hardware of (computer) apparatuur waar de Software op geinstalleerd en opgeleverd is, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door het nalaten van regelmatig onderhoud door Opdrachtgever.

5. Garanties

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen Fouten in de Software binnen redelijke termijn te herstellen indien deze, binnen een periode van 3 maanden na oplevering of acceptatie, bij Opdrachtnemer zijn gemeld. Opdrachtnemer is bij het oplossen van Fouten gerechtigd tijdelijke oplossingen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.

 2. Indien de Opdrachtnemer Software aan Opdrachtgever oplevert die Opdrachtnemer van toeleveranciers heeft gekregen, is Opdrachtnemer niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Opdrachtnemer ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken. Hier onder valt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de beschikbaarheid van (veiligheids)- en softwareupdates. Het voorgaande op voorwaarde dat Opdrachtnemer hiervan melding maakt aan Opdrachtgever.

 3. De garantieverplichting vervalt indien:

  • aan 1 of meer van de in artikel 4.9 vermelde voorwaarden wordt voldaan;
  • Fouten bij een overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld;
  • het advies, indien van toepassing, zoals genoemd in 4.2 niet is gevolgd;
 4. Opdrachtnemer zal zich inspannen, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, aangetaste of verloren gegane informatie, als gevolg van Fouten in de Software, te herstellen mits het verlies plaatsvindt binnen 3 maanden na oplevering of acceptatie.

Download