Bijlage: Software (as a Service)

1. Definities

 • Account: een account op het Platform van Opdrachtnemer waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot en gebruik kan maken van de Dienst.
 • Gebruikers: alle door de Opdrachtgever geregistreerde personen die een op naam gestelde gebruikerslicentie heeft voor het gebruik van de Dienst.
 • Platform: alle hard- en software die door Opdrachtnemer gebruikt en beheerd wordt voor het leveren van de Dienst.
 • Ondersteuning: de tijd en het werk die Opdrachtnemer besteedt aan het beantwoorden van vragen bij het gebruik of de inrichting van de Dienst. Tijd en werk naar aanleiding van bugs vallen hier buiten.
 • Klantgegevens: alle gegevens en andere informatie die bij het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, of medewerkers van de Opdrachtgever worden ingevoerd, geĆ¼pload naar of opgeslagen op het Platform.

2. Toepasselijkheid

 1. De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een Dienst levert via internet bij wijze van Software as a Service.

3. Dienst

 1. Opdrachtnemer maakt voor Opdrachtgever een Account aan en verstrekt Opdrachtgever de aanmeldingsgegevens voor dat Account.

 2. Opdrachtgever verstrekt het in de offerte (zoals omschreven in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden) genoemde aantal wereldwijde (niet exclusieve) licentie(s) op naam voor het gelijktijdig gebruik van de in de offerte beschreven Dienst voor de overeengekomen duur.

 3. Met betrekking tot het gebruiksrecht ingevolge artikel 3.2 geldt dat alleen Gebruikers gebruik mogen maken van de Dienst.

 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de volgende verbodsbepalingen voor het niet-exclusieve gebruiksrecht zoals bedoeld in artikel 3.2:

  • Opdrachtgever mag geen sub-licentie verstrekken met betrekking tot zijn recht om gebruik te maken van de Dienst;
  • Opdrachtgever mag aan niet-geautoriseerde personen geen toegang verschaffen tot de Dienst;
  • Opdrachtgever mag geen onderdelen van de Dienst openbaar maken of verveelvoudigen tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever doet alle redelijke inspanningen, met inbegrip van het nemen van redelijke beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de toegangsgegevens voor het Account, om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen toegang kunnen krijgen tot de Dienst.

 6. Opdrachtnemer kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van de Dienst in een Richtlijn voor aanvaardbaar gebruik. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Gebruikers van haar Account zich aan deze voorwaarden houden.

 7. Opdrachtgever mag de Dienst niet gebruiken op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan het Platform of die leidt tot vermindering van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Dienst.

 8. Opdrachtgever mag de Dienst niet gebruiken:

  • op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is; en/of
  • in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.
 9. De Opdrachtgever heeft geen recht op toegang tot de softwarecode van het Platform en de Dienst, niet tijdens de duur van deze Overeenkomst en niet daarna.

4. Beschikbaarheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de hard- en software, verbindingen en andere randvoorwaarden aan de zijde van Opdrachtgever, om toegang tot de Dienst die Opdrachtnemer levert mogelijk te maken.

 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijk gebruik van de Dienst mogelijk te maken maar biedt hierover geen garanties tenzij anders overeengekomen in de offerte dan wel elektronisch bestelproces dan wel Dienstverleningsniveau.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Dienst, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beƫindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.

 5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever uiterlijk 14 kalenderdagen van te voren op de hoogte stellen van een geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 6. Opdrachtnemer zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Aan de verwachte duur van de onderbreking kunnen in geen geval rechten ontleend worden.

5. Garanties en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat complexe software nooit volledig vrij is van gebreken, fouten en bugs; Opdrachtnemer garandeert niet dat de Dienst te allen tijde vrij zal zijn van gebreken, fouten, bugs of storingen.

 2. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen gebreken, fouten en bugs in de Dienst binnen redelijke termijn op te lossen. In het geval van gebreken, fouten of bugs die de Dienst buiten werking stellen wordt in overleg met Opdrachtgever vastgesteld wat een haalbare oplostermijn is.

 3. Opdrachtgever aanvaardt dat complexe software nooit volledig vrij is van beveiligingsproblemen; Opdrachtnemer verklaart dan ook evenmin dat de Dienst te allen tijde volkomen beveiligd zal zijn.

 4. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de Dienst te beveiligen om onrechtmatig gebruik te voorkomen.

 5. Opdrachtgever aanvaardt dat de Dienst alleen is bedoeld om compatibel te zijn met de software en systemen die op de website van Opdrachtnemer worden beschreven; en Opdrachtnemer garandeert of verklaart niet dat de Dienst compatibel zal zijn met andere software of systemen.

 6. Opdrachtgever aanvaardt dat de compatibiliteit van de Dienst met software en systemen in de loop der tijd kan veranderen. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door wijzigingen die door leveranciers van deze software en systemen worden aangebracht.

 7. In afwijking op artikel 3.3 van de Algemene Voorwaarden accepteert Opdrachtnemer aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

6. Overige bepalingen

 1. In afwijking op artikel 9.5 van de Algemene Voorwaarden is het zonder toestemming van Opdrachtgever voor Opdrachtnemer niet toegestaan om de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

 2. In afwijking op artikel 15.2 van de Algemene Voorwaarden zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever altijd op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden middels elektronische berichtgeving.

Download