Bijlage: Advies

1. Toepasselijkheid

  1. De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Opdrachtgever Opdrachtnemer inhuurt op uurbasis met een inspanningsverplichting, hierna te noemen Advies. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het geven van advies, het trainen van personeel van Opdrachtnemer of het uitvoeren van project management taken voor Opdrachtgever.

2. Advies

  1. Al het door Opdrachtnemer verleende Advies zal worden verricht in overeenstemming met en onder de voorwaarden van de bepalingen van de Overeenkomst.

  2. Opdrachtnemer zal bij het verrichten van Advies de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

  3. Indien de Overeenkomst is aangegaan met betrekking tot Advies verleend door een bepaalde persoon, is Opdrachtnemer steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere, gelijk gekwalificeerde, personen.

  4. Voor zover Advies wordt geleverd bij Opdrachtgever op kantoor zal Opdrachtgever zorg dragen voor een adequate werkplek.

3. Tarieven en werktijden

  1. Advies werkzaamheden worden door Opdrachtnemer op basis van een uurtarief gedeclareerd. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bij de verlening van Advies gedeclareerde reis- en onkosten vergoeden.

  2. Indien Opdrachtgever training op locatie van bij Opdrachtnemer besteld worden de tarieven die op die dagen gelden overeengekomen in de Overeenkomst.

Download