Bijlage: Domeinnamen

1. Toepasselijkheid

  1. De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, hierna te noemen Domeinnaam.

2. Beschikbaarheid en toekenning

  1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam is afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

  2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit bevestiging van Opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

  3. Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep vrijwaart en houdt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een Domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

  5. Indien Opdrachtnemer een Domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam.

  6. Opdrachtnemer heeft het recht de Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

  7. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3. Verplichtingen Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een Domeinnaam.
Download