Bijlage: Hosting

1. Definities

 • Platform: alle hard- en software die door Opdrachtnemer gebruikt en beheerd wordt voor het leveren van de Dienst.
 • Ondersteuning: de tijd en het werk die Opdrachtnemer besteedt aan het beantwoorden van vragen bij het gebruik of de inrichting van de Dienst.
 • Beheer: de tijd en het werk die Opdrachtnemer besteedt aan het onderhouden en operationeel houden van de Dienst.
 • Klantgegevens: alle gegevens en andere informatie die bij het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, of medewerkers van de Opdrachtgever worden ingevoerd, geĆ¼pload naar of opgeslagen op de Dienst.
 • Storingen: alle gebeurtenissen die niet tot de standaardoperatie van de Dienst behoren en die een onderbreking of een vermindering van de kwaliteit van de Dienst kunnen veroorzaken.
 • Dienstverleningsniveau: pakket van afspraken rondom de beschikbaarheid van de Dienst en het niveau van Ondersteuning door Opdrachtnemer, die Opdrachtgever heeft ingekocht.

2. Toepasselijkheid

 1. De in deze Bijlage vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever informatie opslaat en doorgeeft, in een communicatienetwerk en/of toegang verschaft tot een communicatienetwerk, hierna te noemen Hosting. Hieronder vallen in het bijzonder maar niet uitsluitend e-mail, webhosting en vpn diensten of het leveren van (virtuele) servers.

3. Beschikbaarheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de hard- en software, verbindingen en andere randvoorwaarden aan de zijde van Opdrachtgever, om toegang tot de Hosting die Opdrachtnemer levert mogelijk te maken.

 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijk gebruik van de Hosting mogelijk te maken, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure dan wel Dienstverleningsniveau.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Hosting, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beƫindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 4. Opdrachtnemer heeft het recht om haar Hosting, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Hosting, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Aan de verwachte duur van de onderbreking kunnen in geen geval rechten ontleend worden.

 6. Als de Opdrachtgever een Ondersteuningsdienst afneemt op de Hosting worden de afspraken rondom het te verwachten serviceniveau losstaand in het Dienstverleningsniveau vastgelegd. Deze afspraken zijn inzichtelijk in het voor de Opdrachtgever toegankelijke Klanten Portaal.

 7. In het geval van overschrijding van toegestaan dataverkeer, schijfruimte of andere opgelegde limieten van de Hosting is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder nadere aankondiging daarvoor redelijke meerkosten in rekening te brengen.

 8. Als de Opdrachtgever na verloop van de looptijd van de Overeenkomst niet tot verlenging wenst over te gaan zal Opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan de overdracht naar een derde partij. Werkzaamheden hiervoor worden tegen de geldende tarieven van Opdrachtnemer in rekening gebracht.

4. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal zich bij het gebruik van de Hosting houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Opdrachtnemer of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via een server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Opdrachtnemer, de klanten van Opdrachtnemer of andere of internetgebruikers hindert toebrengt.

 3. Opdrachtgever zal geen informatie aanbieden via de Hosting van Opdrachtnemer die in strijd is met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt, evenals hyperlinks of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs als de informatie in de betreffende jurisdictie legaal is).

 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om, in geval Opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 of indien Opdrachtnemer van derden een melding ontvangt dat dit het geval zou zijn, de Hosting zonder nadere aankondiging op te schorten, te staken of content te verwijderen. In die gevallen waarin zulks gezien de ernst van de overtreding gerechtvaardigd is, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Bij Opdrachtgever ontstaat door een dergelijke opschorting, staking verwijdering en/of opzegging geen recht op schadevergoeding van Opdrachtnemer.

Download